Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Slovníček pojmů a úvodní ustanovení 
 • Slovníček pojmů:
  1. Portál – portál cz založený za účelem pořádání elektronických aukcí a propojení Kupujícího s Prodávajícím.
  2. Kupující – uživatel Portálu, který má zájem o nákup zboží nabízeného v aukci Prodávajícím. Kupujícím může být fyzická i právnická osoba
  3. Prodávající – uživatel Portálu, který má zájem o prodej zboží nabízeného v aukci. Prodávajícím může být fyzická osoba i právnická osoba
  4. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  5. Uživatel – souhrnné označení Kupujícího a Prodávajícího
  6. Smlouva – smlouva o užívání systému Potálu, uzavřená v elektronické podobě mezi provozovatelem Portálu (dále jen Portálem) a Uživatelem
  7. Obchodní podmínky – podmínky upravující fungování a využívání Portálu
  8. Transakce – proces reakce na nabídku Prodávajícího s cílem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Portálu
  9. Uživatelský účet administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám Portálu pod uživatelským jménem za použití zvoleného hesla. Uživatel není oprávněn vlastnit více než jeden Uživatelský účet.
  10. Předmět prodeje – předmět vystavený Prodávajícím v aukci za účelem prodeje Kupujícímu, jehož specifikace je uvedena níže v Obchodních podmínkách
  11. Aukce – speciální typ aukce, kterou může pořádat pouze Portál, podmínky této aukce se řídí článkem XI. těchto Obchodních podmínek
  12. Provize –výše ceny za služby Portálu.
  • Provozovatelem Portálu je Represport s.r.o. se sídlem Duklianská 135 Skačany 958 53 Slovenská republika
  • IČO 52688232    DIČ 2121102192     IČ DPH SK2121102192
  • Portál vyvíjí činnost k tomu, aby Prodávající měl možnost prostřednictvím aukčního portálu uzavírat s Kupujícími smlouvy o koupi Předmětu prodeje.

   

  1. Prodávající a Kupující/ Uživatelé

   

  1)   Prodávajícím, nebo Kupujícím,  může být fyzická osoba, která dosáhla alespoň 15 let věku a dosáhla plné svéprávnosti případně právnická osoba podle ust. § 118 a násl. OZ

  2)   Prodávajícím může být, za současného splnění podmínek v odst.1, pouze osoba, která je disponentem řádně ověřeného Uživatelského účtu na Portálu dle podmínek níže uvedených.

  3)   Kupujícím může být, za současného splnění podmínek v odst.1, pouze osoba, která je disponentem řádně ověřeného účtu na Portálu dle podmínek níže uvedených.

   

   

  Registrace Uživatele a ověření totožnosti Uživatele

  1)  Každý Uživatel je povinen se na Portálu registrovat a založit si Uživatelský účet. Uživatel si při registraci zvolí své uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno nesmí obsahovat vulgární a jiné nevhodné výrazy, jakož i urážlivá hesla.

  2)  Každý Uživatel je povinen ověřit svou totožnost a získat tak ověřený účet. Bez ověřeného účtu není možné založit aukci ani se aukce zúčastnit

  3)  Ověření probíhá formou on-line platby platební bránou Paypal částkou ve výši 1 Euro. Z platební karty Uživatele bude stržena částka odpovídající 1  Euro. Stržená částka se považuje za poplatek související s ověřením a náleží Portálu.

  4)  Portál si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat doplňkové ověření totožnosti zasláním scanu občanského průkazu, nebo jiného dokladu s fotografií obsahující adresu bydliště Uživatele. Odůvodněnost požadavku doplňkového ověření totožnosti není Portál povinen zdůvodnit.

  5)  Uživatel, který je fyzickou osobou je povinen při registraci zadat následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště.

  6)  Uživatel, který je právnickou osobou je povinen při registraci zadat následující údaje: název, identifikační číslo, nebo jiné číslo pod kterým je zapsán ve veřejném rejstříku, adresa sídla

  7)   Při změně jakéhokoli údaje zadaného při registraci je Uživatel povinen o této změně informovat Portál, a to nejpozději do 7 dní ode dne takové změny.

  8)   Závazky Portálu z titulu poskytovaných služeb není možné bez souhlasu Portálu postoupit na třetí osobu.

   

  1. Předmět prodeje, vystavení nabídky a průběh aukce

   

  1)   Na zveřejnění aukce Předmětu prodeje není právní nárok. Portál si vyhrazuje právo jednostranně nezveřejnit aukci, která by mohla být v rozporu s platným právním řádem ČR,  v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu se zaměřením Portálu.

  2)   Portál nenese odpovědnost za obsah popisu Předmětu prodeje v aukci, pokud to není výhradně označeno jako ověřené portálem. Portál u ověřených aukcí automaticky vystavuje certifikát zaručující autenticitu předmětu, pokud už není certifikát vystavený jinou stranou.

  • Kupující se účastní aukce příhozem v aukci. Kupující je oprávněn zvolit jakoukoli výši příhozu, vždy však nejméně minimální stanovenou (viz dále). Výše příhozu Kupujícího se sečte s doposud učiněnou nejvyšší nabídkou a zobrazí se vaukci jako aktuální nejvyšší nabídka. Kupující bere výslovně na vědomí, že výší příhozu se rozumí navýšení aktuální nejvyšší nabídky (např. je-li nejvyšší nabídka 100 Euro a příhoz Kupujícího 10,- Euro, pak bude konečná nejvyšší nabídka 110,- Euro. Zadá-li kupující jako výši příhozu 110,- Euro, bude konečná nejvyšší nabídka 210,- Euro). K aktuální výše nejvyšší nabídky bude připočítáno DPH 20%.        
  • Jsme plátci DPH      IČ DPH SK2121102192  • Minimální výše příhozů se odvíjí od aktuální výše nejvyšší nabídky.

   

  • Prodávající a Kupující berou výslovně na vědomí, že učinění nejvyšší nabídky k okamžiku ukončení aukce neznamená automaticky uzavření smlouvy. Aukce je veřejná soutěž o nejvhodnější cenovou nabídku na uzavření kupní smlouvy.

   

  • Kupující bere výslovně na vědomí, že je povinen uhradit vydraženou cenu Předmětu prodeje v měně státu, ve kterém má Kupující dle registrace své bydliště. Kupující není oprávněn si zvolit měnu, ve které bude Předmět prodeje hradit.

   

  • Na zveřejnění aukce Předmětu prodeje není právní ná Portál si vyhrazuje právo jednostranně nezveřejnit aukci, která nesplňuje podmínky tohoto článku Obchodních podmínek.

   

  1. Provizní systém, poplatky za služby

  1) Provize za poskytnuté služby spojené s úspěšným vydražením Předmětu prodeje v aukci jinou osobou, která si naši službu prodeje zboží v aukci soukromě sjednala se sjednává ve výši 15% z vydražené ceny. Nárok na Provizi vzniká již samotným ukončením aukce a připsáním peněz za dražbu na účet portálu.

  2 Každá platba bude hrazena bezhotovostně prostřednictvím platební brány systému nebo Paypal.  Náklady spojené s transakcí nese vždy Uživatel.

  3) Prodávající není oprávněn jakoukoli případnou pohledávku za Portálem započíst oproti pohledávce Portálu z titulu Provize za Prodávajícím.

  Práva a povinnosti Kupujícího – spotřebitele

  1)   Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Prodávajícícho.

  2)   Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (v této lhůtě musí Spotřebitel odstoupení od smlouvy alespoň odeslat). Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  3)   Pokud se Prodávající výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4)   Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.

  • Spotřebitel nenese žádné další náklady spojené s uzavřením smlouvy na dálku vyjma nákladů spojených s odesláním nechtěného zboží.
  • Formulář k odstoupení od smlouvy je ke stažení zde
  • Prodávající je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
  • Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  • Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Prodávající záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé
  • Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Prodávající převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.
  • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci. Jedná-li se o zboží použité, snižuje se doba záruky na jeden rok.
  • Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.
  • Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  • Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a Předmět prodeje Prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Prodávajícího bez prodlení prodat.
  • Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Prodávající zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  • Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  • Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Prodávajícího náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíž
  • V případě právní vady plnění Prodávajícího (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
  • Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

   

   Aukce

  1)  Aukce je speciálním typem aukce, kterou může uspořádat pouze Portál, jiný prodávající nemá přístup k uspořádání  aukce.

  2)   V aukci budou nabízeny předměty výjimečné sběratelské nebo peněžní hodnoty.

  3)   Aukce jsou oprávněni se účastnit pouze Uživatelé s ověřeným Uživatelským účtem, ostatním Uživatelům není účast v aukci zpřístupněna. Ověření účtu do aukce může trvat až 24 hodin.

   

  VIII.  Odpovědnost a Ochrana Portálu

  1)   Portál neodpovídá za případnou správnost identifikačních údajů Prodávajícího nebo Kupující, Uživatel bere výslovně na vědomí, že neposkytnutím správných údajů o své osobě se vystavuje riziku nedodání Předmětu prodeje dle vyhrané aukce a zaplacené ceny. Prodávající bere výslovně na vědomí, že neposkytnutím správných údajů o své osobě se vystavuje riziku naplnění znaků skutkové podstaty trestně právní normy.

  2)   Portál nenese jakoukoli odpovědnost za obsah popisu Předmětu prodeje, pravdivost tvrzení, pravdivost fotografií, pravost Předmětů prodeje a další.

  3)   Portál neodpovídá za jakékoli nároky vznesené v souvislosti se skutečností, že Prodávající není vlastníkem Předmětu prodeje, nebo jakýchkoli jiných právních vad .

  4)   Portál se snaží v maximální míře zajistit funkčnost poskytované služby a systému, který provozozuje. V odůvodněných případech se může stát, že systém nebo přístup na Portál budou z důvodu dočasného výpadku serverů omezeny, v takovém případě dojde k následujícímu

  1. a) celková doba výpadku bude v průběhu aukce činit méně než 10% času aukce – aukce doběhne ve stávajícím termínu
  2. b) celková doba výpadku bude v průběhu aukce činit více než 10% času aukce – aukce bude automaticky úměrně prodloužena době výpadku

  Uživatelé nemají v souvislosti s výpadkem služeb nárok na jakoukoli kompenzaci či náhradu škody, která jim v souvislosti s tímto výpadkem vznikne.

   

  1. Ukončení služeb, blokace účtu

  • Portál je oprávněn zablokovat Uživatelský účet a tento následně zrušit zdůvodů porušení těchto Obchodních podmínek, zejména důvodů níže uvedený Portál si vyhrazuje právo při blokaci nebo zrušení Uživatelského účtu blokovat přístup k založení nového účtu z IP adresy zařízení, ze které bylo přistupováno na blokovaný nebo zrušený Uživatelský účet.

  Některé důvody pro blokaci nebo zrušení

  1. Uvedení nesprávných registračních údajů nebo včasné neoznámení jejich změny podle čl.
  2. Vyzývání k obcházení Portálu a obchodování mimo Portál či využívání jiných služeb
  3. Neuhrazení Předmětu z prodeje ze strany Kupujícího.

   

  Uživatel je oprávněn ukončit Smlouvu o poskytování služeb Portálem zrušením Uživatelského účtu, které se považuje za výpověď.

  • Portál je oprávněn ukončit Smlouvu s uživatelem kromě odst. 1 tohoto článku taktéž výpovědí.
  • Uživatelský účet bude aktivní po celou dobu běhu výpovědní lhůty 10 dní. Výpovědí nebo odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost k úhradě Provize dle č V..
  1. Zpracování a Ochrana osobních údajů

  • Portál zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním těch svých osobních údajů, které poskytli Portálu při registraci. Uživatel dále souhlasí s předáním osobních údajů třetí osobě, za účelem zaslání nebo poskytnutí Předmětu prodeje, případně za účelem zaslání reklamních sdělení. V případě, že by Uživatel nesouhlasil s předáním osobních údajů, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla Portálu nebo emailem na adresu support@sportcollections.net
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
  • V případě, že by se Uživatel domníval, že Portál nebo třetí osoba, které byly Portálem poskytnuty osobní údaje Uživatele, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele, nebo v rozporu se zákonem, může požádat Portál o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

   

  1. Právní řád a řešení sporů

  • Vztahy, práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Českým právním řádem, zejména OZ
  • Veškeré spory vzniklé mezi Portálem a Uživatelem budou s konečnou platností řešeny u obecných soudů, a to konkrétně u Okresního soudu Brno-venkov
  • Česká obchodní inspekce byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Portálem a Uživatelem (spotřebitelem) ze Smlouvy ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

   

   Ustanovení závěrečná

  • Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál při vstupu na Portál ,

  a dalším používání Portálu, jakož i další právní vztahy s tím související. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na Portálu. Portál je oprávněn tyto obchodní podmínky dle potřeby aktualizovat, zveřejněním aktualizovaných podmínek na Portálu pozbývají původní podmínky platnosti a účinnosti, vyjma ustanovení, která by znamenala zhoršení práv v neprospěch spotřebitele.

0